Điều đó rồi cũng sẽ qua đi | Bóng mát tâm hồn

29.453 lượt xem

Xuất bản 5 năm trước

Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình - Này Benaiah, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong n...

Bình luận 1

MyClip Mk luôn ủng hộ Bóng mát tâm hồn