Nhất bên trọng, nhất bên khinh | Bóng mát tâm hồn

10.143 lượt xem

Xuất bản 3 năm trước

- Ta thấy tay nghề của anh rất khá. Trước kia, anh có học hành được chữ gì không? - Bẩm có thưa quan lớn. Nhưng con học chẳng được bao nhiêu. Chỉ gọi là biết...